Privacy verklaring

Andries Vansteenkiste bvba, gevestigd te De Wallekens 5, 9270 Kalken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Andries Vansteenkiste bvba, De Wallekens 5, 9270 Kalken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Andries Vansteenkiste bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over het pand waar werken worden uitgevoerd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Andries Vansteenkiste bvba verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Andries Vansteenkiste bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen de overeenkomst tussen u en ons
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Andries Vansteenkiste bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Andries Vansteenkiste bvba neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Andries Vansteenkiste bvba) tussen zit. Andries Vansteenkiste bvba gebruikt enkel computerprogramma’s of -systemen en partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Andries Vansteenkiste bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Andries Vansteenkiste bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Andries Vansteenkiste bvba  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Andries Vansteenkiste bvba  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Andries Vansteenkiste bvba  waar van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vansteenkistebvba.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Andries Vansteenkiste bvba  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel  +32 (0)2 274 48 00
 • Fax : +32 (0)2 274 48 35
 • E-mail : contact@apd-gba.be
 • URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/